ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 18, 2011

ಈಜಿಫ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ

ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ
ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶ ಈ ಖಂಂಡದಲ್ಲಿದೆ - ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಡ
ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಡ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ - ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಅಂಚು
ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ಜೀವ ನದಿ - ನೈಲ್ ನದಿ
ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ - ನೈಲ್ ನದಿ
ನೈಲ್ ನದಿಯು ಹರಿಯುವ ದಿಕ್ಕು - ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರ ತುದಿಯವರೆಗೆ
ನೈಲ್ ನದಿಯ ಅಗಲ - ಹತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಮೈಲುಗಳು
ನೈಲ್ ನದಿಯ ಉದ್ದ - ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಮೈಲುಗಳು
ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆ ಉದಯವಾಗಲು ಕಾರಣ - ನೈಲ್ ನದಿ
ನೈಲ್ ನದಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ - ಈಜಿಪ್ಟ್
ನೈಲ್ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದವರು - ಷಾಂಪೋಲಿಯನ್
ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಾಸನ - ರೊಸೆಟ್ಟಾ ಶಾಸನ
ನೈಲ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಜನಾಂಗ - ಕಕೇಶಿಯನ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿಯ
ಕಕೇಶಿಯನ್ ಜನಾಂಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದವರು - ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ

ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ
ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ - ರಾಜಮನೆತನಗಳ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ
ರಾಜಮನೆತನಗಳಾಗುವ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಅವಧಿ - ಕ್ರಿ.ಪೂ. 3500 – 3200
ಪುರಾತನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭ - 3200 ರಿಂದ 2300
ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರ ದೊರೆಗಳು - ಫೇರೋ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು
ಎರಡು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಏಕಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅರಸ - ಮಿನಿಸ್
ಈ ಕಾಲದ ಸರದಾರರ ಕಾಲ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು - ನಡುಗಾಲದ ರಾಜ್ಯ
ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ರಾಣಿ - ಪಟ್ಸೆಪ್ಪುಟ್
ಹಟ್ ಷಪ್ ಸತ್ ಇವನ ಮಗಳು - ಟಿಥುಟ್ ಮೋಸ್
ಥುಟ್ ಮೋಸ್ ನ ನಂತರ ಸಿಂಹಾಸನವೇರಿದ ವರು - ರಾಣಿ ಹಟ್ ಷಪ್ ಸತ್
ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪರ್ಷಿಯನ್ನರ ಕೈಸೇರಿದ್ದು - ಕ್ರಿ.ಪೂ.700 ರಲ್ಲಿ
ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ನ ವಶವಾಗಿದ್ದು - ಕ್ರಿ.ಪೂ.4 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ
ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರೋಮ್ ನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದ್ದು - ಕ್ರಿ.ಶ 1 ರಲ್ಲಿ
ಅರಸು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ ರಾಣಿ - ಹಟ್ ಷಪ್ ಸತ್
ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ರಾಣಿ - ಹಟ್ಸೆಪುತ್
ಹಟ್ಸೆಪುತ್ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಳು - ಕಾರ್ನಕ್
ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ರಾಜರನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು - ಪೇರೋ
ಪೇರೋ ಪದದ ಅರ್ಥ - ದೇವರ ಪ್ರತಿ ನಿಧಿ ಅಥವಾ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತ
ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ - ನೊಮ್ಸ್
ನೋಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವರು - ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿ
ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕು - ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿತ್ತು
ನಾಲ್ಕನೇ ಅಮನ್ ಹೊತೆಪ್ ನ ಮತ್ತೋಂದು ಹೆಸರು - ಅಖ್ನಾಟನ್
ಅಖ್ನಾಟನ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು - ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1830 ರಲ್ಲಿ
ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ಅಕ್ಬರ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾದವರು - ಅಖ್ನಾಟನ್
ನಾಲ್ಕನೆ ಅಮನ್ ಹೊತೆಪ್ ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಏಕದೇಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ - ಅಟಾನ್
ಅಖ್ನಾಟನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ - ಅಟನ್ ಗೆ ಪ್ರೀಯವಾದುದು
ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಆಡಳಿತ ಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ದೇಶ - ಈಜಿಪ್ಟ್

ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ
ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ನರ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ - ವ್ಯವಸಾಯ
ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ನರ ಮುಖ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ - ಮಡಕೆ ತಯಾರಿಸುವುದು
ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ನರ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಗದ - ಪ್ಯಾಪಿರಸ್
ಈಜಿಪ್ಷಿನ ಜನರು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ದೇಶಗಳು - ಗ್ರೀಷ್ಮರೋಮ್ , ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಸಿರಿಯಾ

ಧರ್ಮ
ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ನರ ಪ್ರಮುಖ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ - ಸೂರ್ಯ
ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ನರು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು - ರಾ
ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೇವಾಲಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಗರಗಳು - ಕಾನರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಲತ್ತರ್
ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ನರು ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇವತೆಯ ಹೆಸರು - ಅಮನ್ ರಾ
ಇವರು ವಾಯುದೇವನನ್ನ ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ - - ಶು
ಇವರ ಕಾಲದ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆಯನ್ನ ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ - ಒಸಿರಸ್
ಇವರು ಭೂ ದೇವಿಯನ್ನ ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ - ಇಸ್
ಅಮನ್ ರಾ ದೇವರ ಪ್ರತೀಕ - ಟಗರು

ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪ
ಕಾರ್ನಕ್ ದೇವಾಲಯ ಈ ನಗರದ ಸಮೀಪವಿದೆ - ಥೀಬ್ಸ್ ನಗರದ ಸಮೀಪ ನೈಲ್ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ
ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ನರ ಪ್ರಮುಖ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವಾಲಯ - ಕಾರ್ನಕ್
ದಿರ್ ಎಲ್ ಬಹಾರಿ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾತೃ - ಒಂದನೇ ಥುಟ್ ಮೋಸ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮಗಳು ರಾಣಿ ಹಟ್ಸೆ ಪ್ಸುತ್
ದಿರ್ ಎಲ್ ಬಹಾರಿ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪ - ಸೇನ್ ಮುಥ್
ದಿರ್ ಎಲ್ ಬಹಾರಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಈ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ - ಉಸುಕು
ಗಿಜೆಯ ಪಿರಮಿಡ್ಡಿನ ರಚನಾಕಾರರು - ಚಿಯೋಪ್ಸ್ ದೊರೆ
ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ನರ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪ - ಸ್ಪಿಂಕ್ಸ್
ಸ್ಪಿಂಕ್ಸ್ ಎಂದರೆ - ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ ಹಾಗೂ ಸಿಂಹದ ಶರೀರ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪ
ರಾಣಿ ಹಟ್ಸೆಪುತ್ಸಳ ವಿಗ್ರಹ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿದೆ - ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಷಿನ್ನರ ಬಳಸಿದ ಲಿಪಿ - ಪಿಕ್ಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಲಿಪಿ
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ನರು ಬಳಸಿದ ಲಿಪಿ - ಹಿರೋಗ್ಲಿಪಿಕ್ಸ್
ಹಿರೋಗ್ಲಿಪಿಕ್ಸ್ ಎಂದರೇ - ಪವಿತ್ರ ಲಿಪಿ
ಪವಿತ್ರ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಗವು ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು - ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗ
ಮಮ್ಮಿಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥಗಳು - ಮಡಿದವರ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಶವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಪುಸ್ತಕ
ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ನರು - ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ರೇಖಾಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರು
ಜಲಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು - ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ನರು
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ತಂದವರು - ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ನರು
ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷ - 1798
ಆಪ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಮಹಾನದಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನದಿ - ನೈಲ್
ನೈಲ್ ನದಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರಗಳು - ಆಸ್ಪಾನ್ ಥೀಬ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಸರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ನಾಕ್
ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣ - ಟಿಲ್ ಅಮರ್ನಾ
ನದಿ ಮುಖಜ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಗರಗಳು - ಮೆಂಘಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಲಿಯಾ ಪೋಲಿಸ್
3000 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಳಿದ ರಾಜರು - 31
ರಾಜಾ ಮಿನಿಸ್ ನ ರಾಜಧಾನಿ - ಮೆಂಫಿಸ್
ಅಖ್ನಾಟನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅರಸ - 4 ನೇ ಅಮನ್ ಹೋಟೆಪ್
ಸ್ವಕುಟುಂಬ ವಿವಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವರು - ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ರಾಜರು
ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರ ಮೇಧಾವಿ ಅರಸ 4 ನೇ ಅಮನ್ ಹೋಟೆಪ್
ಅಟನ್ ಎಂದರೆ - ಸೂರ್ಯ ದೇವ
ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ಕೊನೆಯ ಅರಸ - ರಾಮೆಸಸ್
ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಲೆಮಿ ರಾಜಮನೆತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಗ್ರೀಕ್ ದೊರೆ - ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್
ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ನರ ಸಾವಿನ ದೇವತೆಯ ಹೆಸರು - ಒಸಿರಿಸ್
ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ನರು ಕಳೆಬರವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಧನ - ಮಮ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಪಿರಮಿಡ್ಡ್
ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪ ಸ್ಪಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೊರೆ - ಖಪ್ರೆ ( 160 ಅಡಿ ಎತ್ತರ )
ಕಾರ್ನಾಕ್ ದೇವಾಲಯದ ರಚನೆಕಾರರು - ಮೂರನೇ ರಾಮೆಸಸ್
ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಿರಮಿಡ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ - ಗಿಜೆಯಲ್ಲಿದೆ
ಗಿಜೆಯ ಪಿರಮಿಡ್ಡ್ ನ ವ್ಯಾಸ - 481 ಅಡಿ ಎತ್ತರ 146 ಅಡಿ ತಳ ಹಾಗೂ 13 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ
ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು - ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರು
Paper ಎಂಬ ಪದದ ಮೂಲ ಪದ - ಪ್ಯಾಪಿರಸ್
ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರ ಶಾಯಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತು - ವನಸ್ಪತಿಯ ರಸ
ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರ ಲೇಖನಿ - ಲಾಳದ ಕಡ್ಡಿ
ಗಾಜನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕ ಸಾಧನಗಳು ಹಾಗೂ ಸೌರಮಾನ ಪಂಚಾಂಗ ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದವರು - ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರು
ನೆರಳಿನ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವರು - ಈಜಿಪ್ಟಿಯನ್ನರು
ಪ್ಯಾಪಿರಸ್ ನ ಕಟ್ಟುಗಳು ಯಾವ ಬಂದರಿನಿಂದ ರಪ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು - ಬಿಬ್ಲಾಸ್
ಬೈಬಲ್ ಪದದ ಅರ್ಥ - ಪುಸ್ತಕ
ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ಇತಿಹಾಸದ ದ್ವಿತೀಯ ಮಹಿಳೆ - ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರ
ನೈಲ್ ನದಿಯ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಬಳೆಯುವ ಸಸ್ಯ - ಪ್ಯಾಕ್ಸ್
ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪಿರಮಿಡ್ ಪತ್ತೆಯಾದದ್ದು - ಕೈರೋನಗರದಲ್ಲಿ

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: